El motiu d’aquesta instància rau en que el Reglament del Registre d’Entitats Municipals aprovat inicalment per acord del Ple de data 5 d’agost de 2013 s’extralimita en les seves competències i assumeix funcions que no li són pròpies a un registre municipal.

Des de l’Associació de Veïns del Casc Antic de Lloret de Mar hem detectat que hi ha una duplicitat de competències entre el mencionat registre d’entitats municipals i la Llei Orgànica 6/2006 de 19 de juliol de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 118 contempla com a competència exclusiva la regulació del règim jurídic de les associacions, i concretament l’article 118.1.c) el registre d’associacions.

Per tant, tot i la creació d’un registre d’entitats municipals, cal separar totes aquelles qüestions  que afecten al registre i règim jurídic d’associacion respecte a la finalitat del reglament municipal, que és única i exclusivament tenir censades les entitats municipals, qui formen part dels seus òrgans, i quin domicili tenen. Tot el que excedeixi d’aquestes finalitats, com per exemple actuacions o informacions sobre estatuts, acta fundacional, certificat del número de socis, document d’identificació fiscal, o pressupost de l’any en curs, és competencia del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i no cal duplicar els tràmits administratius per les entitats municipals atenent al principi de personalitat jurídica única.

Adjuntem l’acta literal amb el registre d’entrada a l’Ajuntament de Lloret de Mar.