Dins de les propostes de millora del nucli antic és un tema cabdal pels nostres associats l’envelliment del barri. Aquest envelliment del barri ha de venir de la actuació conjunta entre particulars i administració pública. En cas de no ser així determinats carrers del nucli antic poden caure en una espiral negativa on la deixadesa,la brutícia i l’ incivisme poden arribar a desmillorar determinats carrers.

Hem de tenir en compte que com a municipi turístic Lloret viu de la seva imatge i part d’aquesta imatge el visitant se l’enduu dels carrers i dels seus edificis. És en aquest moment on entra el joc el paper de l’Ajuntament realitzant la obra pública necessària i incentivant als veïns que realitzin les tasques de manteniment i envelliment de les seves finques.

En aquest cas ens centrarem en les millores que s’han de realitzar als carrers i requereixen la inversió en obra pública d’enllumenat, pavimentació i treballs accessoris com renovació de canonades, soterrament de línies elèctriques, previsió de futurs serveis… La resta d’aspectes els anirem tractant en el respectiu pla de reforma o de millora que un cop elaborats es faran arribar a l’Ajuntament

Hem tenir en compte la definició de “casc antic” de les vigents N.N.U.U., concretament en el Pla d’ Ordenació Urbana Muncipal de 21 de desembre del 2006, vigent des del 24 d’octubre del 2007 on el seu article 137 el defineix com “...el sector del casc urbà amb traçat viari i ocupació anterior a l’any 1900 i que encara conserva les seves característiques tipològiques i de traçat viari i parcel·lació original”. Per tant ens trobem dins la zona més antiga de Lloret i és la que necessita una major inversió respecte els altres barris.

Entenem que un Pla de reforma dels carrers com aquest que presentem és estrictament necessari pel desenvolupament del nucli antic com un barri dinàmic, jove, turístic i de serveis. Donat que suposa una forta inversió alhora de reformar tot allò que detallem proposem la seva realització per fases i que en un termini de quatre anys s’hagi realitzat en la seva totalitat. Per això proposem una primera partida pressupostària en el Pressupost Municipal del 2012 fins al pressupost del 2015 quant ja s’ haurien finalitzat les actuacions del present pla.

Per realitzar aquest dossier, hem fotografiat els carrers del nucli antic on calia realitzar una acció a curt i mig termini i, en funció de les característiques de cada foto hem identificat els següents grups:

1.- Carrers en els que s’ha de substituir el paviment, soterrar els cables aeris però no cal renovar la il·luminació.

2.- Carrers on s’ha de substituir la il·luminació.

3.- Carrers on s’ha de substituir el paviment sense realitzar el soterrament de cables aeris.

4.- Carrers on s’ha de substituir el paviment, l’enllumenat i realitzar el soterrament de cables aeris.

5.- Carrers on s’ha de substituir l’enllumenat, soterrar cables però no cal substituir el paviment

6.- Carrers on cal realitzar una acció de manteniment correctora o preventiva.

Aquests sis grups, mitjançant fotografies els anirem explicant un a un en l’informe que us adjuntem.