Aquest és un missatge per a tota persona associada.

Benvolgut  associat ,

Us anuncio la convocatòria de Junta General  Extraordinària d’associats de I ‘Associaci6 de Veïns del  Casc Antic de Lloret de Mar,  tal  i  com disposen l’article 11 dels Estatuts Socials, per al  proper dia 17 de febrer  del  2011 a les 20:00 hores en primera convocatòria i a les 20:15 hores en segona convocatòria.

La celebrarem al local parroquial de “Ses Escoues” amb el següent ORDRE  DE L  DIA :
1. –  Modificació  d’Estatuts.
2. –  Renovació dels membres de la Junta Directiva  i  elecció de càrrecs.
3. –  Aprovació de la quota d’associat  per  a l’exercici 2011.
4. –  Situació actual  de l’Associació i Propostes per a futurs projectes.
5. –  Precs i Preguntes.

Esperem la seva assistència i poder saludar-lo

Personalment,

Conxita Romaní i Draper
Presidenta

Lloret de Mar, 1 de febrer de 2011